logo_cz.png

VÝROBCE OCENĚNÍ, POHÁRŮ A REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ

Zásady ochrany osobních údajů

I. Obecná ustanovení

1. Zásady ochrany soukromí určují, jak jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány osobní údaje uživatelů, které jsou nezbytné pro poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků prostřednictvím internetového portálu skupiny Glasso (dále jen: Portál). 
2. Tato služba shromažďuje pouze osobní údaje nezbytné pro poskytování a rozvoj nabízených služeb. 
3. Osobní údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím služby, jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018.

 

II. Správce dat

Správcem osobních údajů, které jsou shromažďovány prostřednictvím Služby, je Glasso Paweł Szczerba, adresa: ul. Kobierzycka 18A, 52-315 Wrocław, IČ: 911-170-84-74, REGON: 020923887, e-mailová adresa: biuro@grupaglasso.pl (dále jen: Správce).

 

III. Účel shromažďování osobních údajů

1. Osobní údaje jsou používány pro následující účely:

  • realizace smlouvy týkající se e-služeb (poptávkového dotazu);
  • communication with the User (livechat, contact form, etc.);
  • sociální služby;
  • promocí nabídky administrátora;
  • marketingu, remarketingu, afiliaci;
  • analytických a statistických operací.


2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření smlouvy nebo využití dalších funkcí Služby.

 

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce může zpracovávat osobní údaje uživatele: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

V. Období zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány po dobu:

  • když základem zpracování dat je provedení smlouvy - do doby promlčení nároků po jejím provedení
  • pokud je základem zpracování dat souhlas - do doby jeho odvolání a po odvolání souhlasu až do promlčení nároků.


V obou případech je promlčecí lhůta 6 let a pro nároky na opakované plnění a nároky týkající se podnikání - 3 roky (pokud zvláštní předpis nestanoví jinak).

 

VI. Sdílení osobních údajů

1. Osobní údaje uživatelů mohou být předávány: subjektům spojeným s administrátorem, jeho subdodavatelům, subjektům spolupracujícím s administrátorem, například společnostem zajišťujícím elektronické platby, společnostem poskytujícím kurýrní/poštovní služby, právním kancelářím. 
2. Osobní údaje uživatelů budou předávány mimo Evropský ekonomický prostor (EEA).

 

VII. Práva uživatelů

1. Uživatel služby má právo na: přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, smazání, omezení zpracování, přenesení, podání námitky proti zpracování, odvolání souhlasu kdykoli (což nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním). 
2. Uživatel s oprávněním vyplývajícím z uvedených práv musí oznámit výskyt na adrese biuro@grupaglasso.pl. 
3. Správce vyhoví nebo odmítne vyhovět žádosti okamžitě - nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení. 
4. Uživatel má právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracování porušuje jeho práva a svobody (GDPR).

 

VIII. Soubory cookies

1. Tento web shromažďuje informace pomocí souborů cookies - relačních, trvalých a od externích subjektů. 
2. Shromažďování souborů cookies podporuje správné poskytování služeb na webových stránkách a slouží statistickým účelům. 
3. Uživatel může v nastavení prohlížeče určit rozsah přístupu souborů cookie na své zařízení.

 

IX. Automatizované rozhodování a profilování

1. Osobní údaje uživatelů nesmí být zpracovávány automatizovaným způsobem tak, aby na základě toho mohla být vůči nim učiněna jakákoli rozhodnutí. 
2. Údaje uživatelů mohou být profilovány za účelem přizpůsobení obsahu a personalizace nabídky po jejich souhlasu.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Správce má právo provádět změny v Zásadách ochrany osobních údajů, přičemž práva uživatelů nebudou omezena. 
2. Informace o provedených změnách se objeví ve formě oznámení dostupného na webovém portálu. 
3. V záležitostech, které nejsou upraveny tímto Zásadami ochrany osobních údajů, se uplatňují nařízení GDPR a polské právní předpisy.